Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2019

izanna
2705 f8d2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilkdreams silkdreams
izanna
2705 f8d2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilkdreams silkdreams

October 05 2018

izanna
6348 c8a7 390
Reposted frombenus benus viadancingwithaghost dancingwithaghost
izanna
8485 36a1 390
Reposted frombromba bromba viadancingwithaghost dancingwithaghost
izanna
6002 0e20 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viabesomeoneelse besomeoneelse

October 01 2018

izanna

September 29 2018

8565 5ab9 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viasilkdreams silkdreams

September 21 2018

izanna

September 19 2018

izanna
1597 a33e 390
Girl with glasses posing in a studio
Reposted fromcraigwiki craigwiki viairmelin irmelin
izanna
3914 a8b4 390
Reposted from2017 2017 vialittlewhitelies littlewhitelies
izanna
izanna
5522 511d 390
Reposted fromem82 em82 viaszydera szydera

July 24 2018

izanna
2333 f77a 390
izanna
Przez ostatnie siedem lat szukałam spokoju. Myślałam, że to stan, w którym nie ma turbulencji, ani strachu. Gdzie nigdy nie jest się za wysoko, ani za nisko, a szczęście jest tylko pośrodku. Wreszcie zrozumiałam, że spokój nie polega na unikaniu pewnych rzeczy. Chodzi o to, by wybrać życie, w którym chce się żyć pomimo jego chaosu, i akceptując to wszystko, czuć spokój w sercu. 
— Vi Keeland, Gracz
Reposted frommefir mefir viaslomka slomka

April 19 2018

izanna
6348 c8a7 390
Reposted frombenus benus viakingofthejungle kingofthejungle
izanna
5488 37f9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viazupson zupson

March 23 2018

izanna
9080 761e 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaakysz akysz
izanna
7205 da17 390
Reposted fromloveandsex loveandsex viaMonia94 Monia94

March 14 2018

izanna
2304 fe29 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaakysz akysz
izanna
5112 5e0a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaDeathlylost Deathlylost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl